Aktualne
informacje

Informacje o KORLD
Cele i zakres działania Ośrodka
Ośrodek został powołany decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29.01.1997 roku (pismo nr PNN-01-80-EP/96).
Główne zadania Ośrodka to:
 1. opracowywanie aktualnych ?Rekomendacji doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki"
 2. monitorowanie rozprzestrzeniania się w środowisku szpitalnym i pozaszpitalnym opornych szczepów gatunków bakterii, istotnych z punktu widzenia klinicznego i epidemiologicznego na obszarze Polski
 3. identyfikacja nowych mechanizmów oporności przy użyciu metod fenotypowych i genotypowych
 4. identyfikacja oraz oznaczanie lekowrażliwości nadsyłanych do Ośrodka szczepów bakteryjnych pochodzących z groźnych zakażeń oraz sprawiających trudności diagnostyczne, ze szczególnym uwzględnieniem patogenów alarmowych takich jak:
  • enterokoki oporne na wankomycynę (fenotyp VRE)
  • gronkowce oporne na meticilinę (MRSA i MRCNS)
  • pneumokoki oporne na penicylinę
  • pałeczki Enterobacteriaceae wytwarzające ?-laktamazy (AmpC, ESBL)
  • szczepy pałeczek niefermentujących Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Stenotrophomonas maltophilia i innych wieloopornych, z uwzględnieniem produkcji metalo-?-laktamaz (MBL)
 5. konsultacja diagnostyczna i terapeutyczna dotycząca zakażeń wywoływanych przez wielooporne szczepy bakteryjne
 6. prowadzenie i utrzymywanie w głębokim zamrożeniu (-70oC) kolekcji szczepów bakteryjnych. MIKROBANK
 7. ocena aktywności in vitro nowych antybiotyków
 8. ekspertyzy aparatów i testów diagnostycznych pod kątem ich przydatności do oznaczaniu wrażliwości szczepów bakteryjnych na leki
 9. współpraca w ramach programów międzynarodowych (SENTRY, EARSS, ABS INTERNATIONAL) w monitorowaniu rozprzestrzeniania się opornych szczepów bakterii na świecie
 10. edukacja mikrobiologów, lekarzy i epidemiologów w zakresie metod oznaczania lekowrażliwości i klinicznej interpretacji wyników antybiogramów oraz analizy epidemiologicznej ognisk zakażeń
Strona realizowana jest ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020"
KOROUN NPOA POLMICRO GIS ECDC CDC ESCMID EUCAST KRAJOWY KONSULTANT
©2007-20012 Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków Serwis www jest stale rozbudowywany